Stowarzyszenie Agencji Public Relations – nowa organizacja na rynku usług komunikacji i PR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations – nowa organizacja na rynku usług komunikacji i PR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) to nazwa nowej organizacji, która została powołana przez 20 agencji PR z różnych miast Polski w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie, które już na starcie reprezentuje społeczność ponad 300 konsultantów, stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych towarzyszącej najszybszemu w historii świata rozwojowi technologii.

Wiarygodna marka odporna na kryzys. Eksperci z całej Polski na Kongresie Profesjonalistów Public Relations.
CSR w branży reklamowej
Przyszłość branży HR – presja płacowa, rotacja, demografia. Wyniki badań opinii

SAPR powstał z myślą o równoczesnym wsparciu osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. Dlatego szczególny nacisk w swej działalności SAPR położy na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród pracowników agencji członkowskich każdego szczebla. Działania edukacyjne i promujące profesjonale usługi PR będą też skierowane do Klientów agencji członkowskich.

Członkami Założycielami SAPR są (kolejność alfabetyczna):

 • Alert Media Communications
 • Komunikacja Doradztwo Badania Strategia
 • Cumulus PR Sp. z o.o.
 • Exacto
 • Face it!
 • GDS Grupa Doradztwa Strategicznego
 • Grupa PRC Holding
 • Imago Public Relations
 • Maurent PR
 • More Communications Agency
 • Neuron Agencja Public Relations
 • Partner of Promotion
 • Prelite PR
 • PR Hub
 • Public Dialog
 • Publicon
 • R4S Consulting
 • Ring PR
 • Scope PR
 • Smart Media.

SAPR zaprasza do swego grona wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce świadczące usługi komunikacyjne i PR. Jest bowiem organizacją, która będzie działać na rzecz całego spektrum agencji o każdej wielkości – bez kryteriów: wymaganego poziomu obrotów, wysokości zysku, czy pełnego zakresu usług. Już w gronie założycieli jest zarówno największa agencja PR w Polsce, firmy duże i średnie, jak i agencje kilkuosobowe. Podobnie z geograficznym pochodzeniem – od początku są wśród członków SAPR firmy m.in. z Katowic, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, czy Wrocławia. Prowadzenie intensywnej działalności na rzecz społeczności PR w regionalnych ośrodkach rynku PR w Polsce to kolejny z priorytetów SAPR i nowa jakość, jaką ta organizacja wprowadzi w tym sektorze branży.

Innym priorytetem SAPR jest dostarczenie dla agencji członkowskich oraz ich Klientów wsparcia edukacyjnego i metodologicznego w zakresie najlepszych standardów serwisu PR. SAPR zapewni też swym członkom oraz interesariuszom dostęp do unikalnej wiedzy badawczo-analitycznej dot. rynku usług PR wypracowanego przez Think Tank SAPR powołany już na początku działalności Stowarzyszenia. To pierwszy tego typu ośrodek badań, rozwoju i idei w ponad 30-letniej historii branży PR w Polsce. Dzięki generowaniu i udostępnianiu swym członkom unikalnej wiedzy agencje będą mogły doskonalić standardy pracy oraz generować większą wartość dodaną dla swoich Klientów, którzy będą także dopraszani do prac think tanku. Think Tank SAPR będzie również zaangażowany w szersze działania na rzecz całej branży PR, której także udostępniać będzie część wyników swych prac.

„Misją SAPR jest tworzenie coraz bardziej profesjonalnego, opartego o najwyższe standardy i konsekwentnie rozwijającego się rynku usług PR we wszystkich jego ośrodkach w Polsce, budowanego na tak fundamentalnych wartościach jak demokracja, prawda, etyka, uczciwość i transparentność” – czytamy w dokumentach programowych SAPR.

Realizację tej misji oraz wyznaczonych celów SAPR Zgromadzenie Założycielskie powierzyło Zarządowi, złożonemu z pięciu osób o bardzo bogatym dorobku pracy społecznej na rzecz branży PR w Polsce. Są to: dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło (Exacto) – Prezes Zarządu, Paweł Trochimiuk (Partner of Promotion) – Wiceprezes, Adam Łaszyn (Alert Media Communications) – Wiceprezes, Karolina Borkowska (Public Dialog) – Członek Zarządu, Szymon Sikorski (Publicon) – Członek Zarządu.

Zgromadzenie Założycielskie powołało też Radę Nadzorczą Stowarzyszenia, która – zgodnie z prawem o stowarzyszeniach (Komisja Rewizyjna) – pełni funkcje nadzorcze wobec Zarządu. Do jej składu wybrano: Joanna Adamiak (Face it!) – Przewodnicząca Rady, Rafał Czechowski (Imago), Jan Matysik (Cumulus PR), Mariusz Sokołowski (R4S Consulting), Jacek Trębecki (Prelite).

Na dwuletni okres budowania siły i pozycji SAPR w polskiej branży PR Zgromadzenie Założycielskie powołało ze swego grona specjalną Radę Programową, która wspierać będzie Zarząd w pracach koncepcyjnych, merytorycznych i wykonawczych. Pracami Rady pokieruje Paweł Bylicki z agencji Public Dialog. A w jej skład weszli: Joanna Adamiak (Face it!), Maria Buszman (Buszman. Komunikacja), Rafał Czechowski (Imago), Jakub Dmitrowski (Smart PR), Łukasz Dziedzic (Grupa PRC), Emilia Hahn (PR Hub), Zbigniew Jankowski (Maurent PR), Sylwia Kuligowska (Scope PR), Jan Matysik (Cumulus PR), Bartłomiej Rajchert (GDS – Grupa Doradztwa Strategicznego), Mariusz Sokołowski (R4S Consulting), Paweł Soproniuk (Neuron Agencja PR), Jacek Trębecki (Prelite), Jakub Zajdel (more communications agency).

Siłą Stowarzyszenia ma być i jest różnorodność podmiotów, które chcą budować wraz z nami ekosystem branży public relations w Polsce. Naszym atutem jest połączenie siły dużych podmiotów wraz z średnimi i małymi firmami, których potencjał wyraża się nie tylko w know how, ale także szerokim regionalnym i ogólnopolskim zarazem podejściu. Będziemy bardziej stowarzyszeniem pracowników agencji PR, niż ich prezesów. Duży nacisk będziemy też kłaść na zbudowanie dla naszej organizacji intelektualnego zaplecza – powiedział Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu SAPR.

Prezes Tworzydło poinformował, że plany SAPR na najbliższy rok obejmują m.in.:

 • uruchomienie programu szkoleniowo-edukacyjnego dla pracowników zrzeszonych agencji PR na temat wysokich standardów obsługi Klienta oraz nowoczesnej metodologii PR,
 • zorganizowanie Kongresu PR w Warszawie – kompatybilnego wobec Kongresu Profesjonalistów Rzeszowie,
  uruchomienie pierwszych programów badawczo-analitycznych w ramach powołanego think tanku, zwłaszcza corocznego przeglądu rynku usług PR realizowanych przez agencje w Polsce,
 • stworzenie katalogu złotych standardów i dobrych praktyk w realizowaniu serwisu usług komunikacyjnych i PR i promocji tych standardów na całym rynku usług PR.

Deklarację współpracy z SAPR złożyło już Polskie Stowarzyszenie Public Relations – najdłużej funkcjonująca w Polsce organizacja tej branży :

Bardzo cieszymy się z powstania organizacji, która chce działać na rzecz branży public relations. Jesteśmy przekonani, że powołanie SAPR jest realną odpowiedzią na potrzebę budowania ekosystemu branży PR. Wierzymy, że wspólne projekty naszych organizacji wzmocnią branżę i przyczynią się do jej profesjonalizacji i podwyższenia standardów – powiedziała Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Deklarację bliskiej współpracy z PSPR potwierdzają również nowe władze SAPR. Wiceprezes Adam Łaszyn zwrócił uwagę, że będzie ta współpraca w pełni naturalna nie tylko ze względu na zbieżne cele obu organizacji, ale i faktu, że aż 4 z 5 członków Zarządu SAPR to członkowie PSPR.

Agencje chcące czynnie uczestniczyć w budowaniu branży usług PR poprzez wstąpienie do SAPR mogą uzyskać bliższe informacje na temat Stowarzyszenia na stronie www.sapr.com.pl, gdzie znajdą też opisy projektów SAPR, idei Think Tanku SAPR a także kontakt ws. przystąpienia do tej organizacji. Bliższe informacje na temat zakresu działalności SAPR a także korzyści i możliwości, jakie daje członkostwo w tym Stowarzyszeniu agencje PR będą też mogły poznać bezpośrednio podczas spotkań z kierownictwem SAPR w różnych ośrodkach PR w Polsce. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej spotkania takie odbywać się będą na miejscu lub on-line. Pierwsze z takich spotkań odbędzie się do końca listopada 2020 r. we Wrocławiu.

Źródło, zdjęcie: SAPR