Niewykorzystany potencjał public relations

Niewykorzystany potencjał public relations

Jednym ze sposobów zmierzenia poziomu zaangażowania firmy w działania związane z PR jest zastosowanie modelu analitycznego bazującego na wskaźniku agregującym rozkład deklaracji respondentów odnośnie podejmowanych przez nich w tym obszarze działań. Dzięki użyciu tego narzędzia badawczego wiemy, że przedsiębiorstwa przemysłowe kładą silny nacisk na budowę relacji za pomocą sieci internetowych. W kreowaniu pozytywnego wizerunku wykorzystują również mechanizmy promocyjne związane z uczestnictwem w wydarzeniach. To jednak niewiele, biorąc pod uwagę potencjał drzemiący w public relations. Od czego zależy poziom zaangażowania firm w działania PR?

Pierwszy historyczny spadek wartości reklamy online
XX edycja Kongresu PR już za 2 tygodnie
Marketing i komunikacja w trakcie i po pandemii

PR w praktyce polskich firm przemysłowych – wyniki projektu badawczego

Nie ulega wątpliwości, że możliwość korzystania z szerokiego wachlarza technik i narzędzi public relations sprzyja optymalizacji działań przedsiębiorstwa, któremu zależy na wypracowaniu stabilnej pozycji na konkurencyjnym rynku m.in. poprzez budowanie dialogu z poszczególnymi grupami docelowymi, czy osiągnięcie wyznaczonych celów ekonomicznych. Eksperci z branży PR wskazują także na obserwowalny wzrost świadomości wykorzystywania narzędzi public relations nie tylko wśród korporacji, ale także w sektorze MŚP. To z kolei przekłada się na wyższy poziom zarządzania w odniesieniu do realizacji procesów decyzyjnych, planowania strategicznego, czy wyznaczania kierunków rozwoju firmy. Tymczasem wyniki przeprowadzonych badań odsłoniły pewne luki w zakresie podejmowania rzeczywistych działań w głównych sferach zadaniowych public relations w grupie ankietowanych podmiotów. Taki stan rzeczy może dziwić, zważywszy na fakt szerokiego spektrum korzyści płynących z wykorzystania mechanizmów public relations, które przy odpowiednim wdrożeniu wpływają na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa, umacniają jego pozycję wizerunkową, zaś w przypadku wystąpienia kryzysowych sytuacji pozwalają odpowiednio wcześnie reagować na negatywne zjawiska.

Wykorzystanie działań public relations

W  badaniu przeprowadzono pomiar przy użyciu dychotomicznej skali z możliwością wyboru odpowiedzi „Tak” lub „Nie” w zależności od rozpatrywanej przez respondenta sytuacji. Obszarem eksploracji danych objęto osiem sfer zadaniowych PR, tj. eventy, wewnętrzne procesy komunikacyjne, media relations, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, sponsorowanie przedsięwzięć, relacje w internecie, relacje inwestorskie oraz corporate identity. Tylko co dwudziesta badana firma deklaruje kompleksowość działań w  ramach wszystkich wyszczególnionych sfer. Z  drugiej strony, co dziewiąta firma nie angażuje się wcale w działania public relations. Obliczona średnia arytmetyczna dla liczby sfer zadaniowych, w ramach których badane podmioty podejmują działania, oscyluje na poziomie 3,60, co należy traktować jako wynik przeciętny dla poddanej badaniu próbie. Wykres zamieszczony na kolejnej stronie prezentuje częstotliwość podejmowania działań w  ramach analizowanych sfer zadaniowych PR z  uwzględnieniem hierarchii zaangażowania firm.

W odniesieniu do czterech obszarów PR badane podmioty częściej wybierały odpowiedzi twierdzące niż przeczące, co wskazuje na względnie wyższe zainteresowanie tymi dziedzinami. Najmocniej firmy angażują się w obszar budowy relacji z wykorzystaniem sieci internetowych, co skorelowane jest ze stale zyskującą na znaczeniu komercyjną rolą internetu w  działaniach promocyjnych i  środowiskach biznesowych. Należy również pamiętać, że tego typu przedsięwzięcia są relatywnie tańsze w stosunku do innych poddanych analizie zagadnień. Realizację zadań w tej sferze deklarowało trzech na pięciu badanych. Drugie miejsce w zestawieniu względem częstotliwości działań zajmuje sponsorowanie przedsięwzięć – 53,5%. Taka forma wsparcia stanowi popularne narzędzie, za pomocą którego firmy dbają o swoją reputację (poprawa wizerunku lub utrzymanie go na odpowiednio wysokim poziomie). Ponad połowa przedsiębiorstw czynnie angażuje się w budowę pozytywnego wizerunku poprzez realizację zadań związanych z wypracowaniem i stałym ulepszaniem modelu odróżniającego ich od konkurencji, np. system identyfikacji wizualnej. Podkreślenia wymaga fakt, że większość badanych firm przemysłowych dostrzega zalety płynące z wykorzystania narzędzia, jakim jest event, w szeroko rozumianej komunikacji biznesowej, gdyż rozkład odpowiedzi wskazuje na obecność tego typu rozwiązania w podejmowanych procesach decyzyjnych związanych z obszarem marketingowym.

Niemniej jednak w przypadku pozostałej grupy testowanych elementów PR – media relations, wewnętrzny PR, zarządzanie kryzysowe, relacje inwestorskie – zidentyfikowano zdecydowaną przewagę odpowiedzi przeczących, które ujawniają pewne problemy związane ze świadomym wykorzystaniem tychże procesów w zarządzaniu strategicznym. Przyczyn zaobserwowanej sytuacji można doszukiwać się w braku kompetentnych zasobów ludzkich w danych firmach oraz w ograniczeniach budżetowych, gdyż kolejne analizy wprowadzające czynniki kategoryzujące wykazały różnice w stopniu zaangażowania poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych w obszar public relations. Szczególne obawy budzić może zaobserwowany niski współczynnik pozytywnych wskazań w obrębie wewnętrznych procesów komunikacyjnych oraz zarządzania kryzysowego, gdyż są to kluczowe elementy gwarantujące stabilność funkcjonowania firmy na rynku.

Determinanty poziomu zaangażowania firm w sfery zadaniowe PR

Analizy tabelaryczne potwierdziły, że wielkość firmy, podmiot odpowiadający za ogół działań marketingowych oraz częstotliwość prowadzenia badań wizerunkowych to kluczowe zmienne niezależne warunkujące podejmowanie działań w ramach wszystkich uwzględnionych w  badaniu sfer zadaniowych public relations. Oznacza to, że firmy duże, zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, częściej podejmują działania wpisane w ramy public relations niż firmy z sektora MŚP. Takie działania intensywniej realizują także przedsiębiorstwa z funkcjonującą dedykowaną jednostką marketingową oraz te, które zdecydowały się na realizację badań wizerunkowych w ostatnich 5 latach. Szczegółowe dane i analizy z tego zakresu wskazujące zależności statystyczne można znaleźć w całościowym raporcie z niniejszego projektu badawczego pt. Działania podejmowane w sferach zadaniowych public relations przez firmy przemysłowe.